Wednesday, 21 October 2009

Hoa Diên Vĩ (Iris)

Image Hosted by ImageShack.us

- Mình chỉ cần 1 lớp giấy cho mỗi hoa thôi.
- Dùng giấy mài tím đậm cắt hoa 6 cánh như trong hình. Cứ cách 1 cánh thì xếp nếp cánh hoa như vầy
Image Hosted by ImageShack.us

- Xếp hoa vào.
Image Hosted by ImageShack.us

- Dùng đũa vuốt 3 cánh hoa ngoài (cánh lớn) ra bên ngoài; vuốt 3 cánh trong (cánh nhỏ) vô bên trong.
Image Hosted by ImageShack.us

- Thân và lá: Làm như hoa tulip

- Trang trí tùy ý.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.