Sunday, 26 February 2012

Thọ

Thêu chữ Thọ để đem đi mừng thọ.[Image: plt004.jpg]

Tuesday, 7 February 2012

Phúc Lộc Thọ

Làm cái này biếu Tết

[Image: plt003.jpg]

Thêu như vầy