Monday, 15 November 2010

Cô gái Phi Châu

Tuesday, 9 November 2010

Hoa tháng Tư

Bức này đóng lại "Project of 2010 - Flower of the Month". Tôi chỉ thêu 6 bức trong series này thôi.