Thursday, 10 January 2013

Phật Bà

Đầu năm ngắm bức tranh thêu Phật Bà cho lòng thanh thản.

Bức này thêu xong vào khoảng cuối tháng 11. Bây giờ đã về nhà mới.