Thursday, 9 August 2012

Ikebanana

Người Nhật có nghệ thuật cắm hoa Ikebana lừng danh thế giới. Tôi thì có nghệ "thực" cắm hoa rất chi là củ chuối - nói theo ngôn ngữ trong nước thời nay. Cũng vì củ chuối quá cho nên mình chơi chữ, gọi đó là Ikebanana. Nếu tách chữ ra thì sẽ có Ike-banana, hay gọi đơn giản hơn là Ike-chuối.

Mời các bạn liếc mắt nhìn vài bình hoa có-gì-cắm-nấy theo trường phái Ikebanana nhé.

Tuesday, 7 August 2012

Summer Homes