Monday, 10 November 2014

Neckerchief Slides

Sẽ chỉ cho Chó làm cái này để cài khăn quàng. Mình cũng có thể làm cái này để dùng như là napkin rings.

 

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.