Monday, 10 November 2014

Đan giỏ giấy

  
  
Làm thử cái này để chỉ cho Chó Con. Vừa tập cho con tính khéo léo kiên nhẫn vừa có ý thức bảo vệ môi trường.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.