Sunday, 30 November 2014

Đan giỏ giấyHôm trước dự tính sẽ chỉ cho Chó đan giỏ giấy kiểu này, nhưng thấy coi bộ hơi rắc rối đối với tuổi của Chó nên đổi qua kiểu này cho đơn giản.

Cắt giấy từ những mảnh bìa cũ rồi đan. Tác phẩm của Chó cũng đẹp lắm chứ bộ. :)

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.