Friday, 11 May 2012

Xếp giấy thành hoa sen

Thấy cách xếp hoa sen này trên net nên thử theo. Làm cho biết vậy chứ không thích lắm. Hoa này làm mất công nhưng không xinh như cách tôi vẫn làm.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.