Friday, 21 June 2013

Hoa đơn sắc

 Thêu xong mà vẫn chưa biết sẽ làm gì với em này. Có lẽ lại để may túi.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.