Thursday, 13 June 2013

Hoa dại (2)

Mùa này hoa này nở nhiều nên hái vào cắm. Lá & cành cũng có sẵn ở sân nhà thôi.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.