Sunday, 26 February 2012

Thọ

Thêu chữ Thọ để đem đi mừng thọ.[Image: plt004.jpg]

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.